rutiner

Styrelse & valberedning

Styrelse

Valberedning

Sammankallande landslag/arbetsgrupper

Landslag:

SM:

Annat:

Maillistor

Landslag:

SM:

UP/IL:

Annat:

Ytterligare mail-listor

Rutin för uppdatering av denna sida och mail-listor

Efter årsmötet ska denna sida uppdateras samt de mail-listorna för styrelsen och valberedningen. Mail-listorna för arbetsgrupperna uppdateras efter att den nya styrelsen gjort ev. förändringar. Mail-listor för landslag och olika projekt (som t.ex. Youth Camps) uppdateras kontinuerligt när nya FK tillträder och nya projekt startas och befintliga avslutas.

Uppdateringar kan begäras genom att maila styrelsen@ultimatesweden.se

Ansvar och befogenheter för arbetsgrupperna

Arbetsgrupperna har mandat att nyttja den budget den blivit tilldelad. Användningen av budgegten ska följa de riktlinjer som SUF och RF satt upp för respektive område. SUF styrelse ska tillfrågas vid eventuella frågor. Arbetsgrupperna ska lämna verksamhetsberättelse för det gånga året och göra en verksamhetsplan för det kommande åtet inför SUFs årsmöte. Arbetsgrupperna ansvarar för att hantera de ärenden som ligger inom dess område, t.ex. RF/SISU, EUF och WFDF ärenden. Beslut som fattas inom arbetsgrupperna ska protokollföras och sparas i arbetsgruppens Google Team Drive. Vid jävssituationer som inte kan hanteras inom arbetsgruppen, t.ex. då gruppen består av få medlemmar, tillfrågas styrelsen.

Landslagsgrupp

SUF:s landlag är organiserade i fyra landslagsgrupper:

  1. Ungdomslandslag
  2. U24-landslag
  3. Seniorlandslag
  4. Masterlandslag (inkluderar Master, Grand Master och Great Grand Master)

Gruppen består av:

Gruppen arbetar för att vidareutveckla svenska ultiamte inom respektive ålderskategori genom de erfarenheter som internationella mästerskapsturneringar ger.

Gruppens uppgifter:

Hemsida

Gruppens uppgifter:

Utvecklingssplan

Gruppens uppgifter:

Kalendergrupp

Gruppens uppgifter:

Kommunikationsgrupp

Gruppens uppgifter:

Reglergrupp

Gruppens uppgifter:

Streaminggrupp

Gruppens uppgifter:

Utbildningsgrupp

Gruppens uppgifter:

Utmärkelser

Gruppens uppgifter: